By Breez


ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนเสริมสวยชลาชล ได้รับเกียรติ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม "Service Marketing in Action" แนวทางพัฒนาและสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดธุรกิจบริการ ภายใต้โครงการการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2562 หัวข้อ "Corporate Culture for Service Excellence" ให้กับกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ณ โรงแรมอโมรา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562