By OTTO

รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

ผอ. วรชนาธิป จันหนู ผู้อำนวยการสำหนักรักษาการ ผู้อำนวยการบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2

เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

แก่ผู้ที่ผ่านการประเมิณและได้รับการรับรองคุณวิุฒิวิชาชีพ

ในาขาวิชาธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผม จากองค์กร รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนาาชาติณรงค์ ณ โรงแรม อโนมาแกรด์