By OTTO

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองคืเจ้าโสมสวรี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ทรงประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลเข้าเฝ้าถวาย พระพรชัยมงคล

เนื่องในวันคล้ายประสูติ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

(ในภาพ นายเอกกฤต นารายณืรักษา ร่วมเข้าเฝ้า)