By ชง


โลแลน พิกเซล ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาฝีมือด้านช่างผม


จึงร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา


จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูด้านเทคโนโลยีความงามครั้งที่ 4


ณ.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 26 -28 มีนาคม 2561


งานนี้มีแต่ความรู้ดีๆ จัดเต็มให้ทุกท่านเพื่อสนับสนุนทักษะฝีมือ


ด้านช่างผมมืออาชีพเพื่อรองรับการเติบโตตลาดด้านช่างผมและเสริมสวยทั้งใน


และต่างประเทศต่อไป