By Ton@Smile

1. แบ่งผมครึ่งศีรษะ หวีผมให้เรียบ รวบมารวมกันที่ด้านหลัง (โดยใช้จุดหลังใบหูเป็นหลัก


2. ใช้กิ๊บ 2 ตัวร้อยยาง แล้วมัดติดให้แน่น


3. จับผมช่อแรก ขึ้นยีเพื่อให้มีเนื้อผมเวลาเกล้า


4. รวบผมที่ยีแล้ว หวีให้เรียบ ม้วนเป็นวงกลม ติดกิ๊บให้แน่น


5. ช่อที่ 2 ก็ทำในลักษณะเดียวกัน


6. ช่อที่ 3 ก็ทำเหมือนกัน-แบ่งช่อ-ยี-ม้วนเก็บ


7. เราสามารถใช้หวีหาง ช่วยแต่งให้ผมเรียงเส้น-โปร่ง


8-9. ผมด้านหน้าให้เริ่มยีที่โคนผมให้ทั่วทั้งหมด10. ยีเสร็จแล้ว พับผมมาด้านขวา ฉีดด้วยสเปร์ของดิ๊พโซ่


11-12. ใช้หางหวีจัดแต่งรูปทรง13. เมื่อได้รูปทรงแล้ว ติดกิ๊บยึดไว้ให้แน่น


14. ฉีดสเปร์จัดแต่งทรงอีกครั้ง


15. ปลายผมที่เหลือช่อสุดท้าย ใช้กิ๊บยึดติดที่โคน


16. ม้วนปลายผมที่เหลือ ซ่อนไว้ในช่อผม ติดกิ๊บให้แน่น


17. ใช้สเปร์ของดิ๊พโซ่ ฉีดคลุมให้ทั่วอีกครั้ง เพื่อล็อครูปทรง